Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Numer naboru: RPPD.02.02.00-IP.01-20-003/19

Termin, do którego można składać wnioski do 19 listopada 2019 roku do godz. 15:30

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania z zakresu aktywizacji zawodowej rodziców (lub innych opiekunów prawnych i faktycznych) osób z niepełnosprawnościami oraz finansowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji

 

Aktualności