Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Per aspera ad astra - program aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem projektu jest zwiększenie do sierpnia 2019 roku zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społecznym 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (65K/55M) z województwa podlaskiego, w tym minimum 72 osób należących do III profilu pomocy przez kompleksowe wsparcie w ramach działań aktywnej integracji.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 • identyfikację deficytów i możliwości każdego UP w toku wsparcia metodą coachingu i na tej podstawie opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji (IŚR),
 • konsultacje ze specjalistami (stylista, psychodietetyk / fizjoterapeuta, terapeuta),
 • trening umiejętności społecznych tj. percepcji społecznej, podejmowania ról, interpersonalny, autoprezentacji,
 • poradnictwo psychologiczne służące przezwyciężaniu bieżących kryzysów i podtrzymywaniu motywacji UP,
 • szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych na podlaskim rynku pracy tj. uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz kompetencji informatycznych,
 • szkolenia służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych ustalane i dopasowane do potrzeb uczestników projektu indywidualnie,
 • staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • specjalistyczne poradnictwo prawno-obywatelskie.

Poza kompleksowym wsparciem oferujemy również:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

 Wartość projektu: 1.393.657,92 zł Dofinansowanie: 1.323.957,92 zł

Wszystkie chętne osoby powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

Wypełnić formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy i przekazać do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną/email:

 • Formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy (pobierz)

Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura projektu.

Biuro projektu:

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii

Białystok: ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27 Białystok (15-419)

Grajewo: ul. Ełcka 11 i ul. Komunalna 20 

Tel.: +48 690 800 449

Fax: 85 742 08 16

E-mail: projekty[at]ecwiint.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Beneficjent / lider projektu:

Partner projektu:

 

Informacja o projekcie w mediach:

kurier Poaranny 09.02.2018 (zobacz)

 

Informacja dot. kwalifikowalności Uczestnika Projektu:

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Art. 1 ust. 2 Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) - zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii

f) osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie z urzędu pracy

i) osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w punktach a – k (współwystępowanie różnych przesłanek).