Zapraszamy do udziału w projekcie pn. NOWY START W ŻYCIE 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2019 roku zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społecznym 80 osób (48K/32M) z woj. podlaskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 40 osób (24K/16M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i 40 osób (24K/16M) o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ON intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi przez kompleksowe wsparcie w ramach działań aktywnej integracji.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 • indywidualne poradnictwo - opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji IŚR,
 • konsultacje ze specjalistami (stylista, fryzjer, psychodietetyk / fizjoterapeuta),
 • trening umiejętności i kompetencji społecznych oraz rozwój cech osobistych,
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne służące przezwyciężaniu bieżących kryzysów i podtrzymywaniu motywacji Uczestników Projektu,
 • szkolenia z kompetencji kluczowych - rozwijanie umiejętności i kompetencji pożądanych na rynku pracy,
 • szkolenia służące zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych,
 • płatne staże zawodowe (900,00 zł/m-c),
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie.

Poza kompleksowym wsparciem oferujemy również:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

 Wartość projektu: 1.415.828,54 zł Dofinansowanie: 1.345.037,11 zł

Wszystkie chętne osoby powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

Wypełnić formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy i przekazać do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną/email:

 • Formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy (pobierz)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (pobierz)

Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura projektu.

Biuro projektu:

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii

Białystok: ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27 Białystok (15-419)

Grajewo: ul. Ełcka 11 Grajewo (19-200)

Tel.: +48 690 800 449

Fax: 85 742 08 16

E-mail: projekty[at]ecwiint.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Beneficjent / lider projektu:

Partner projektu:

Informacja o projekcie w mediach:

kurier Poaranny 09.02.2018 (zobacz)

choroszcz.pl 14.11.2017