Zapraszamy do udziału w projekcie pn. NOWY START W ŻYCIE 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 • indywidualne poradnictwo - opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji IŚR,
 • konsultacje ze specjalistami (stylista, fryzjer, psychodietetyk / fizjoterapeuta),
 • trening umiejętności i kompetencji społecznych oraz rozwój cech osobistych,
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne służące przezwyciężaniu bieżących kryzysów i podtrzymywaniu motywacji Uczestników Projektu,
 • szkolenia z kompetencji kluczowych - rozwijanie umiejętności i kompetencji pożądanych na rynku pracy,
 • szkolenia służące zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych,
 • płatne staże zawodowe (900,00 zł/m-c),
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie.

Poza kompleksowym wsparciem oferujemy również:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

 • Informacja o projekcie (pobierz)

Wszystkie chętne osoby powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

Wypełnić formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy i przekazać do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną/email:

 • Formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy (pobierz)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (pobierz)

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Biura Projektu.

Biuro Projektu:

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii

Białystok: ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27 Białystok (15-419) Tel.: +48 690 800 449

Grajewo: ul. Ełcka 11 Grajewo (19-200)

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Lider projektu:

Partner projektu: