Zapraszamy do udziału w projekcie pn. NOWY START W ŻYCIE – Aktywna integracja osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w woj. podlaskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 • indywidualne poradnictwo identyfikację deficytów i możliwości każdego Uczestnika Projektu w toku wsparcia metodą life coachingu i na tej podst. opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji IŚR,
 • konsultacje ze specjalistami (stylista, fryzjer, psychodietetyk / fizjoterapeuta, terapeuta),
 • trening umiejętności i kompetencji społecznych oraz rozwój cech osobistych,
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne służące przezwyciężaniu bieżących kryzysów i podtrzymywaniu motywacji Uczestników Projektu,
 • szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych wg potrzeb Uczestników Projektu i lokalnego rynku pracy,
 • szkolenia służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych,
 • 3 miesięczne płatne (900,00 zł/m-c) staże zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • specjalistyczne poradnictwo prawno-obywatelskie,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Poza kompleksowym wsparciem oferujemy również refundację kosztów dojazdów i stypendia szkoleniowe za udział w kursach zawodowych oraz badania lekarskie i odzież roboczą na staże zawodowe.

Wszystkie chętne osoby powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

Wypełnić formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy i przekazać do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną/email:

 • Formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy (pobierz)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (pobierz)

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Biura Projektu.

Biuro Projektu:

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii

Białystok: ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27 Białystok (15-419) Tel.: +48 690 800 449

Grajewo: ul. Ełcka 11 Grajewo (19-200) Tel.: +48 577 414 419

Mońki: ul. Aleja Niepodległości 3 Mońki (19-100) Tel.: +48 570 511 516

E-mail: nowystart[at]ecwiint.pl

Fax: 85 742 08 16

Udział w projekcie jest bezpłatny!