Celem Europejskiego Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii jest działalność naukowo – edukacyjna, doradcza i organizacyjna na rzecz przedsiębiorstw, osób pozostających bez pracy, jednostek administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz wspieranie innowacyjności i tworzenia nowych technologii.

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie rozwoju gospodarczego i współpracy środowisk naukowych z przemysłem oraz promocję wymiany wiedzy i technologii;
 2. wzmacnianie i promowanie rozwoju zasobów ludzkich poprzez szkolenia, badania, analizy, transfery wiedzy, projekty, doradztwo itd.;
 3. edukację pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST) na rzecz znajomości norm prawnych, ekonomicznych, technicznych i funduszy Unii Europejskiej;
 4. promocję lotnictwa na Podlasiu i stworzenie warunków do wykorzystania lotnictwa na rzecz biznesu oraz rozwijanie pasji lotniczych poprzez współpracę z właścicielami statków powietrznych, zakup sprzętu latającego, oraz akcesoriów koniecznych do jego obsługi oraz poszerzanie wiedzy poprzez organizację lub uczestnictwo w szkoleniach, sympozjach, warsztatach, targach, misjach zagranicznych itp.;
 5. prowadzenie biura doradztwa biznesowego i działalności informacyjno-szkoleniowej we wszystkich dostępnych formach;
 6. wsparcie uprawnionych beneficjentów w aplikowaniu o krajowe i międzynarodowe źródła finansowania przedsięwzięć;
 7. prowadzenie badań, ocen, analiz i audytów w zakresie spraw stanowiących przedmiot działania Stowarzyszenia;
 8. promocję nowoczesnych rozwiązań w sferze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami;
 9. wspieranie powiązań kooperacyjnych i klastrowych, popularyzujących ideę klasteringu w Polsce;
 10. promocję i wspieranie rozwoju eksportu oraz organizację misji i spotkań handlowych;
 11. działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami oraz współpracę transgraniczną i międzynarodową;
 12. budowanie społeczeństwa informacyjnego;
 13. promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
 14. działania na rzecz rozwoju turystyki, wypoczynku i krajoznawstwa oraz ochronę środowiska poprzez promowanie postaw proekologicznych oraz rozwiązań przyjaznych środowisku;
 15. działalność na rzecz gospodarki nisko emisyjnej poprzez promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej i użycia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w przedsiębiorstwach, budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym;
 16. promowanie strategii nisko emisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowanie odpowiednich działań w tym obszarze;
 17. wsparcie oraz promocję kultury, sztuki, historii i tradycji;
 18. działalność wydawniczą;
 19. działania na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego, w tym promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz podejmowanie działań na rzecz ograniczenia bezrobocia i jego skutków;
 20. ochronę praw kobiet, mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania ich szans oraz popularyzację zasad równości szans.

Zarząd Europejskiego Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii:

1. Marcin Rutkowski - Prezes Zarządu

2. Elżbieta Górska - Wiceprezes Zarządu

3. Monika Kaca - Wiceprezes Zarządu

4. Edyta Piszczatowska - Członek Zarządu